EN  | BM

Pengumuman

Dasar EIADasar EIA

Seksyen 11A (1) - Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar (Pindaan) 1994, menetapkan keperluan berkanun bagi EIA untuk aktiviti pembangunan di Sarawak yang mempunyai kesan ke atas alam sekitar di negeri ini.

Oleh itu, Arahan Sumber Asli dan Alam Sekitar (Aktiviti yang Ditetapkan), 1994 telah digubal untuk menyediakan keperluan mandatori bagi aktiviti yang ditetapkan untuk menjalankan kajian EIA dan dikemukakan kepada NREB untuk kelulusan.